Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes

Onze Algemene Voorwaarden rustig na lezen? Via onderstaande button kun je de  laatste versie van de algemene voorwaarden downloaden. Heb je een vraag over onze voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op. We proberen jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Algemene Voorwaarden

V2.3 - oktober 2022

Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Evenement: het door de organisatie (De Doos, onder de naam Wie is de Vos?) te organiseren evenement: Wie is de Vos?
  • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
  • De Vos: een deelnemer aan het spel
    Organisator: de rechtspersoon (in deze De Doos) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
2.1. De deelnemer dient op de dag waarop het evenement plaats vindt bij deelname de minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt, tenzij anders staat vermeld.

2.2. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld.

2.3. De organisator van het evenement is ten alle tijde gerechtigd om een deelnemer uit te sluiten van deelname.

2.4. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk. Indien verhinderd kan deelnemer zich kosteloos laten vervangen. Hierover dient uiterlijk zes weken voorafgaand van het evenement contact opgenomen te worden met de organisator van het evenement.

2.5. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten.

2.6. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

2.7 Door deelname aan het evenement gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich voldoende heeft voorbereid op het evenement.

3.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht
4.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens
5.1. De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een evenement verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.

Artikel 6: Prijzengeld
6.1. Het gewonnen prijzengeld wordt binnen 10 werkdagen na afloop van het evenement teruggestort op het rekeningnummer van de desbetreffende deelnemer.

6.2 Geldprijzen tot en met € 449,- zijn belastingvrij. Geldprijzen van meer dan € 449,- worden belast met 29% kansspelbelasting. Deze dient de deelnemer zelf te betalen.

Artikel 7: Het spel
7.1. Over de uitslag van het spel kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 8: Annuleringsvoorwaarden

8.1 Tot 180 dagen voorafgaand aan het spel kan de deelnemer kosteloos annuleren.

8.2 Tot 90 dagen voorafgaan aan jet spel wordt 25% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Of de inschrijving wordt omgezet in een voucher. De voucher heeft een waarde van het oorspronkelijke inschrijfgeld en een geldigheid van 12 maanden.

8.3 Tot 70 dagen voorafgaand aan het spel wordt 50% van de reserveringswaarde in rekening gebracht. Of de inschrijving wordt omgezet in een voucher. De voucher heeft een waarde van 85% van het oorspronkelijke inschrijfgeld en een geldigheid van 12 maanden.

8.4 Tot 40 dagen voorafgaand aan uw reservering wordt 75% van de reserveringswaarde in rekening gebracht. Of de inschrijving wordt omgezet in een voucher. De voucher heeft een waarde van 50% van het oorspronkelijke inschrijfgeld en een geldigheid van 12 maanden.

8.5  Binnen 40 dagen voorafgaand aan het spel wordt 100% van het inschrijfgeld in rekening gebracht.

8.6 De deelnemer heeft een bedenktijd van twee weken na inschrijving. Met uitzondering wanneer de inschrijving plaatsvind na in lid 8.5 beschreven termijn.

Artikel 9: Geheimhouding
8.1. De deelnemer die de rol van de Vos vervult dient dit voorafgaand en gedurende het spel geheim te houden.

8.2 Indien de deelnemer is afgevallen dient hij ten allen tijden zijn spelstrategie of speltheorieën voor zich te houden. Ook niet met reeds andere afgevallen deelnemers.

8.3 De deelnemer is verplicht om zowel gedurende het spel als na afloop absolute geheimhouding te bewaren over alle feiten en bijzonderheden betreffende het spel die door bekendmaking het spel- en bedrijfsbelang kunnen schade.

8.4 Indien de geheimhouding wordt geschonden wordt er een direct opeisbare boete van 75 (vijfenzeventig) euro per voorval gehanteerd.

Artikel 10: Geschillen
9.1. Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.