Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden v2.1

maart 2019

 

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Evenement: het door de organisatie (Pakkie An) te organiseren evenement: Wie is de Vos?
  • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
  • De Vos: een deelnemeraan het spel
  • Organisator: de rechtspersoon (in deze De Doos Entertainment & more) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. De deelnemer dient op de dag waarop het evenement plaats vindt bij deelname de minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt, tenzij anders staat vermeld.

2.2. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld.

2.3. De organisator van het evenement is ten alle tijde gerechtigd om een deelnemer uit te sluiten van deelname.

2.4. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk. Indien verhinderd kan deelnemer zich kosteloos laten vervangen. Hierover dient uiterlijk 3 weken voorafgaand van het evenement contact opgenomen te worden met de organisator van het evenement.

2.5. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten.

2.6. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

2.7 Door deelname aan het evenement gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich voldoende heeft voorbereid op het evenement.

3.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 

 

Artikel 4: Portretrecht

4.1. Deelnemerverleent bij voorbaat toestemming aan de organisatorvoor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemerzichtbaar is.

 

Artikel 5: Persoonsgegevens

5.1. De door een deelnemerverstrekte persoonsgegevens worden door de organisatoropgenomen in een bestand. Door deelname aan een evenementverleent een deelnemertoestemming aan de organisatortot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.

5.2. Deelnemerverleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de organisatortot openbaarmaking van zijn naam en resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

Artikel 6: Prijzengeld

6.1. Het gewonnen prijzengeld wordt binnen 10 werkdagen na afloop van het evenement teruggestort op het rekeningnummer van de desbetreffende deelnemer.

6.2 Geldprijzen tot en met €449,- zijn belastingvrij. Geldprijzen van meer dan €449,- worden belast met 29% kansspelbelasting. Deze dient de deelnemerzelf te betalen.

 

Artikel 7: Het spel

7.1. Over de uitslag van het spel kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Artikel 8: Geheimhouding

8.1. De deelnemerdie de rol van de Vosvervult dient dit voorafgaand en gedurende het spel geheim te houden.

8.2 Indien de deelnemeris afgevallen dient hij ten allen tijden zijn spelstrategie of speltheorieën voor zich te houden. Ook niet met reeds andere afgevallen deelnemers.

8.3 De deelnemeris verplicht om zowel gedurende het spel als na afloop absolute geheimhouding te bewaren over alle feiten en bijzonderheden betreffende het spel die door bekendmaking het spel- en bedrijfsbelang kunnen schade.

8.4 Indien de geheimhouding wordt geschonden wordt er een direct opeisbare boete van 75 (vijfenzeventig) euro per voorval gehanteerd.

  

Artikel 9: Geschillen

9.1. Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Top